กิจกรรมบังคับ

กิจกรรม
บังคับ

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ
ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดให้

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ
ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดให้

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรม
ชุมนุม

เลือกกิจกรรมชุมนุม
ตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด

เลือกกิจกรรมชุมนุม
ตามที่ตนเองสนใจและถนัด

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผลงานนักเรียน
TOP 10/รายบุคล/รายห้อง/

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำไอซีที

6 ระดับชั้นเรียน
82 ห้องเรียน
3165 จำนวนนักเรียน
ข้อมูล ปีการศึกษา 2564